معرفی کتاب‌ها

دسته بندی

لیست کتاب‌ها

معرفی کتاب؛

راهنمای ارزیابی فساد(Corruption Assessment Handbook,Draft report)

1403/2/4
اغلب فساد را سوءاستفاده از صلاحیت‌های تفویض‌شده برای به‌دست آوردن نفع شخصی تعریف می کنند.در طول دهه گذشته، پژوهش‌ها و اقدامات بین‌المللی نشان داده است که چند ویژگی عمده فساد باید برای هر نوع برنامه اصلاحی مدنظر قرار گیرد.
معرفی کتاب؛

روش و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی

1403/2/4
فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی- فردی تلقی می شود.

ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی

1402/11/11
این پژوهش می کوشد تا با معرفی الگوها و تجربه های موجود ارزیابی در سازمانهای مبارزه کننده با مفاسد اقتصادی اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه کارآیی این سازمانها می تواند به طور قابل قبولی ارزیابی شود.

بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی

1402/11/1
رسالت اصلی علم حقوق برقراری نظم اجتماعی است و بدون آن زندگی مردم با مخاطره جدی روبرو می شود. نظم اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی را در بر می گیرد مانند؛ نظم ،سیاسی، نظم اقتصادی، نظم فرهنگی نظم ترافیکی و که اصول قواعد و مقررات مختلف و متنوعی برای حفظ نظم اجتماعی در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

جرم شناسی جرایم یقه سفیدها

1402/10/27
فارغ از مناقشه های نظری پیرامون تعریف و و تعیین چهارچوب مفهومی جرایم یقه سفیدها، همگان بر اهمیت بررسی این جرایم و پیامدهای مختلف آن در سطح های مختلف تاکید دارند.

معرفی کتاب؛ پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری

1402/10/19
بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند.
معرفی کتاب؛

تأثیر شبکه های اجتماعی در شفافیت و مقابله با فساد اداری

1402/10/19
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق انسانی اطلاعات جزء ضروریات و پیش شرط پاسخگویی مناسب مقامات عمومی و عاملی مؤثر و حیاتی در پیشبرد و ارتقاء حقوق بشر در سطح جامعه است.
معرفی کتاب؛

جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی

1402/10/19
شناسایی و رفع موقعیتهای تعارض منافع برای تحقق حکمرانی خوب و حفظ اعتماد در نهادهای دولتی ضروری است؛ با این حال تجربه نشان می دهد تحقق آن در عمل می تواند دشوار باشد.
معرفی کتاب؛

تعارض منافع در بخش عمومی

1402/10/19
مبارزه با فساد همواره یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها و جوامع مختلف بوده است. بدون مبارزه با فساد عملاً برنامه های توسعه اصلاح و تحول هر حکومتی ناقص ضعیف و ناتمام خواهد بود.
معرفی کتاب؛

حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی «بررسی حقوق ضد فساد در نظام ملی و بین المللی»

1402/6/1
فساد يديده ای است جهان كه هم در کشورهای توسعه يافته و هـم در كشورهای در حال توسعه يه وقوع مى ييوندد و همواره در تمام زمانها و جوامع وجـود داشته و دارد.
معرفی کتاب؛

راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی

1402/6/1
فساد اداری يكى از بيمارى های مزمن و در واقع كهنه ترين جراحت نظام ادارى تلقى مى شود، چرا كه يديده اى همزاد دولت است.
معرفی کتاب؛

"ایران در افق چشم انداز"

1402/5/31
سعى و تلاش انسانها از بدو پیدایش، در راستای بهرهمندى بيشتر از مواهب طبيعى در قالب خلق ارزش بيشتر در محصولات توليدى همراه با تدابيری براى ايجاد محيطى هرجه مناسب تر زندگی بوده است.
معرفی کتاب؛

ایجاد تحول در اقتصاد(سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه)

1402/5/31
در دهه اخير بازنگری های مهمی در مباحث سياست گذاری اقتصادى رخ داده است. از يكسو تمركز مباحث از موضوع "رشد" به موضوع "نوسعه اقتصادى -اجتماعى " و از سوى ديگر از "كميت رشد" به "كيفيت رشد" تغيير يافته است.

معرفی کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری