گزارش‌های مردمی

با توجه به رکن تعاملی بودن سایت سمن، گزارشهای خود از موارد مهم فساد را به همراه فایل مستندات و شماره ای برای تماس، در این بخش قرار دهید. معاونت بررسی های سمن این اطمینان را خواهد داد که بدون افشای نام و مشخصات، محتوای گزارشهای ارسالی را (به شرط مستند بودن) مورد بررسی قرار می دهد و نتایج را از طریق شماره تماس یا سایت، به اطلاع می رساند.

کد امنیتی را بدرستی وارد نمایید.
کد امنیتی را وارد کنید
410994