پژوهش

لیست پژوهش ها

ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

محقق: پوریا سلک غفاری
استاد راهنما: دکتر میثم پیله فروش
استاد مشاور: دکتر علی اشرف نوری

آسیب شناسی اجرای قانون خصوصی سازی در ایران

محقق: سجاد دستی مقدس
استاد راهنما: دکتر سید احسان خاندوزی
استاد مشاور: دکتر محمد علی متفکرآزاد
استاد مشاور: مهندس محسن جلواتی

پولشویی برادر کوچک فساد!

نویسندگان: سیدشاهین موسوی (کارشناس مدیریت بازرگانی) محمد معدنی (کارمند بانک ملت)

تبیین چارچوب و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی کشور

تهیه و تدوین: حسین درودیان همکاران: یحیی مرتب دفتر مطالعات مدیریت محمد جمور دفتر مطالعات اقتصادی اظهار نظر کنندگان: میثم خسروی دفتر مطالعات اقتصادی امین اله پاک نژاد، میثم خسروی برزگر دفتر مطالعات حقوقی سید مهدی حسینی دولت آبادی دفتر مطالعات اقتصادی)، داریوش ابو حمزه ناظران علمی مهدی عبدالحمید شهاب طلایی شکری دفتر مطالعات مدیریت

نقش واحد حسابرسی در ریسک پولشویی

نویسندگان: سعید امیری؛ دانش آموخته دکتری حسابداری واحد بناب دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران رسول عبدی؛ استادیار گروه حسابداری واحد بناب دانشگاه آزاد اسلامی بناب ایران عسگر پاک مرام؛ دانشیار گروه حسابداری واحد بناب دانشگاه آزاد اسلامی بناب ایران (نویسنده مسئول) يعقوب اقدم مزرعه؛ استادیار گروه حسابداری واحد صوفیان دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان ایران

سنخ شناسی تعارض منافع کارگزاران دولتی پهنه کاوی مطالعات تعارض منافع در بخش دولتی

نویسندگان: سعید جعفری نیا؛ استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران حسن عابدی جعفری؛ استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران یوسف وکیلی؛ استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران مصطفی رنجبر کبوتر خوانی؛ دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

رویکردهای جرم شناختی جرایم یقه سفیدها

نویسندگان: دکتر علی یعقوبی؛استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان، دکتر جان احمد آقایی؛ استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، مژگان کار دوست جورشری؛ کارشناسی ارشد جامعه شناسی

الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه ی اجتماعی و توسعه همه جانبه

نویسندگان: روح الله صفریان سید جواد امام زاده

شناسایی مهترین عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و بررسی نحوه اثرگذاری آن ها در طی زمان

نویسندگان: سعید کریمی پتانلار جعفر کریمی منشر شده در: فصلنامه مدل سازی اقتصادسنجی(نشریه علمی)-سال هفتم- شماره چهارم- زمستان 1401

تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران

نویسنده: غلامعلی قاسمی(استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم)