جزییات کتاب

بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی

بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی
تاریخ انتشار: 1402/11/1
ساعت انتشار: 16:30
شماره کتاب: 4717
رسالت اصلی علم حقوق برقراری نظم اجتماعی است و بدون آن زندگی مردم با مخاطره جدی روبرو می شود. نظم اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی را در بر می گیرد مانند؛ نظم ،سیاسی، نظم اقتصادی، نظم فرهنگی نظم ترافیکی و که اصول قواعد و مقررات مختلف و متنوعی برای حفظ نظم اجتماعی در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

بخشی از مقدمه:

رسالت اصلی علم حقوق برقراری نظم اجتماعی است و بدون آن زندگی مردم با مخاطره جدی روبرو می شود. نظم اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی را در بر می گیرد مانند؛ نظم ،سیاسی، نظم اقتصادی، نظم فرهنگی نظم ترافیکی و که اصول قواعد و مقررات مختلف و متنوعی برای حفظ نظم اجتماعی در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

یکی از ضرورتهای نظم اجتماعی که با سرنوشت عموم مردم سر و کار دارد نظم اقتصادی است. اقتصاد در هر جامعه ای از اهمیت و اولویتهای ویژه زندگی محسوب می شود تا جایی که در برخی از تفکرات فلسفی مادی گرایانه اجتماعی عنوان زیربنای سایر شئون زندگی بشر محسوب شده است.

در جوامعی هم که اقتصاد را روبنا می دانند نه زیر بنا آنچنان اهمیتی برای آن قائل هستند که دل مشغولی آنها در مورد مقولات و امور اقتصادی کمتر از امور زیر بنایی نیست.

با اذعان به اهمیت و جایگاه خاص اقتصاد و امور مربوط به آن در زندگی و حتى تاثیر بسزایی که در تامین رفاه و آسایش مادی و معنوی مردم دارد بدیهی است که هر گونه اختلال در نظم اقتصادی کشور تاثیر منفی در زندگی مردم خواهد داشت و آثار مخرب آن مانند فقر، بیکاری، گسترش فساد، اعتیاد و تبهکاری موجب تنگناهای مالی شده و تبعات سو آن مردم را تحت فشار قرار خواهند داد....

مشخصات کتاب:

نویسنده: محمدجواد پهلوان، مهسا کشاورزی، رضا سهم دینی

ناشر: انتشارات فردوسی

تعداد فصول: 6 فصل

تعداد صفحات: 386 صفحه

عناوین اصلی فصل ها:

فصل اول: ارکان مداخله درامور مجرمانه و پولشویی

فصل دوم: مصادیق مداخله در اموال مجرمانه

فصل سوم: معاونت و مشارکت  در اموال مجرمانه

فصل چهارم: پیشگیری غیرکیفری از مداخله در اموال مجرمانه

فصل پنجم: پیشگیری کیفری از مداخله در اموال مجرمانه

فصل ششم: تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی