جزییات کتاب

معرفی کتاب؛"ایران در افق چشم انداز"

تاریخ انتشار: 1402/5/31
ساعت انتشار: 11:39
شماره کتاب: 3409
سعى و تلاش انسانها از بدو پیدایش، در راستای بهرهمندى بيشتر از مواهب طبيعى در قالب خلق ارزش بيشتر در محصولات توليدى همراه با تدابيری براى ايجاد محيطى هرجه مناسب تر زندگی بوده است.

بخشی از پیشگفتار:
سعى و تلاش انسانها از بدو پیدایش، در راستای بهرهمندى بيشتر از مواهب طبيعى در قالب خلق ارزش بيشتر در محصولات توليدى همراه با تدابيری براى ايجاد محيطى هرجه مناسب تر زندگی بوده است كه اين موضوع را مى توان به توسعه تعبير نمود. توسعه داراى ابعاد گوناونى است كه توسعه اقتصادى از ابعاد و اركان مهم آن مي باشد. پس از به وجود آمدن جوامع به شكل امروزى كه كميابي منابع از علل آن بوده است، ناهمگونى كشورها از بر خوردارى از توسعه اقتصادى، موجب يديدار شدن طبقه بندى كشورهای جهان به اشكالى نظير شمال-جنوب و توسعه يافته و درحال توسعه شده است.
 تمامى كشورهای دنيا، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، سعى مى کنند تا بر توسعه اقتصادى خود بيفزايند و در اين ميان، نگرانی جدى در مورد رشد اقتصادى خويش دارند؛ زيرا بسياری از اهداف توسعه ای بدون رشد اقتصادى بيشتر و يا حداقل حفظ رشد اقتصادى مطلوب، ميسر نمى شود. اين تلاش براى كشورهای در حال توسعه، نظير كشور ما، ضرورت بيشترى دارد؛ زيرا در غير اين صورت شکاف توسعه ای ای گروه از کشورها با
كشورهای توسعه يافته، عميق تر مى گردد. كشورهای در حال توسعه در قالب برنامه هاى توسعه اى، سعى مى كنند تا مجموعه اقدامات خود را در راستای دسترسى به توسعه اقتصادى بيشتر هدفمند نمايند......

مشخصات کتاب:

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نویسنده: مهدی رضایی

چاپ اول: 1389

تعداد فصول: 5 فصل

تعداد صفحات: 207 صفحه

عناوین فصل ها:

فصل اول: ادبيات و مبانى نظرى

فصل دوم: تحليل وضعيت ايران در مقايسه با رقبای منطقه ای در شاخص های منتخب و عوامل مؤثر بر رشد كشورهای مورد بررسى

فصل سوم: بررسی شکاف آتی ایران با کشورهای رقیب در سند چشم انداز

فصل چهارم: سیاست کشورهای رقیب سند چشم انداز برای رشد اقتصادی

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات