جزییات کتاب

معرفی کتاب؛حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی «بررسی حقوق ضد فساد در نظام ملی و بین المللی»

حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی «بررسی حقوق ضد فساد در نظام ملی و بین المللی»
تاریخ انتشار: 1402/6/1
ساعت انتشار: 10:13
شماره کتاب: 3415
فساد يديده ای است جهان كه هم در کشورهای توسعه يافته و هـم در كشورهای در حال توسعه يه وقوع مى ييوندد و همواره در تمام زمانها و جوامع وجـود داشته و دارد.

بخشی از مقدمه:

فساد يديده ای است جهان كه هم در کشورهای توسعه يافته و هـم در كشورهای در حال توسعه يه وقوع مى ييوندد و همواره در تمام زمانها و جوامع وجـود داشته و دارد. اگرچه شدت آن از جوامع مختلف از كشورى به كشور ديگر متفاوت است، اما ماهیتاً فساد ضد توسعه پايدار است. فساد انواع مختلفى از قبيل فساد اقتصادى، فساد ادارى، فساد سیاسی ققابل تقسیم است. از این رو هر نوعی از فساد مانعی اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند. اقتصادى. هنى ايجاد مىنمايد. در دنیای کنونی مبارزه با فساد از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و مبارزه با مفاسد اقتصادی  نيز از اصلى ترين دغدغه هاى حكومت هاى مبتنى بر دموكراسى بوده است. مسلما مؤلفه هاى حكمرانى خوب به خصوص، پاسخ گویی، شفافيت و دسترسى آزاد به اطلاعات و حاكمیت قانون در صورت نهادينه شدن، مى تواند در كاهش مفاسد اقتصادى نقش به سزايى داسته باشد. از منظرى ديگر وجود مفاسد اقتصادى، سیاسی و ادارى فرايند حكمرانى خوب را نـاتوان مى نمايد و حكمراتى بی ثبات و به نوعى حكمرانی بد را مستقر خواهد نمود...

 

مشخصات کتاب:

ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد

نویسنده: دکتر امیر نظام براتی

تعداد فصول:  9 فصل

تعداد صفحات: 288صفحه

 

خلاصه عناوین کتاب:

1- مفهوم، مبانی و مؤلفه‌های حكمرانی خوب
2- مفهوم فساد و انواع آن
3- نقش شفافیت و دسترسی به اطلاعات در مبارزه با فساد
4- بررسی قانون دسترسی به اطلاعات ایران و برخی کشورهای جهان
5- نقش كارایی و اثربخشی در مبارزه با فساد
6- تأثیر کارایی و اثربخشی در مبارزه با فساد از منظر حقوق اقتصادی
7- نقش پاسخ‌گویی، حاكمیت قانون و مسئولیت پذیری در مبارزه با فساد
8- تأثیر حاکمیت قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادی
9- نقش مشاركت مردم و جامعه مدنی در مبارزه با فساد