جزییات کتاب

معرفی کتاب؛تعارض منافع در بخش عمومی

تعارض منافع در بخش عمومی
تاریخ انتشار: 1402/10/19
ساعت انتشار: 14:38
شماره کتاب: 4686
مبارزه با فساد همواره یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها و جوامع مختلف بوده است. بدون مبارزه با فساد عملاً برنامه های توسعه اصلاح و تحول هر حکومتی ناقص ضعیف و ناتمام خواهد بود.

بخشی از مقدمه:
مبارزه با فساد همواره یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها و جوامع مختلف بوده است. بدون مبارزه با فساد عملاً برنامه های توسعه اصلاح و تحول هر حکومتی ناقص ضعیف و ناتمام خواهد بود. برای این امر مهم رویکردها، راهبردها و تکنیکهای مختلفی در قالب مقالات و کتب برنامه و سیاستهای گوناگونی منتشر شده است، اما با این همه هنوز کسی نمی تواند ادعا کند که از عهده ی این اژدهای هفت سر برآمده است. پیش از هرگونه اقدامی نسبت به مبارزه با فساد و پیشگیری از آن ابتدا باید دانش مربوط به آن را بدست آورد و در بین نخبگان و سیاست گذاران کشور به تبیین و ترویج آن پرداخت در این میان موقعیتهای تعارض منافع مهمترین گلوگاه های ارتکاب فساد هستند که شناخت ابعاد مختلف آن جهت مبارزه و پیشگیری از فساد امری کاملاً ضروری است.
این طور ادعا می شود که تعارض منافع محمل و بستر رخداد عموم مفاسد است. لذا اغلب فسادها زمانی وقوع می یابند که از پل تعارض منافع عبور کرده باشند. به همین دلیل اگر بتوان با تدابیر مختلفی مهمترین گلوگاه فساد یعنی تعارض منافع را مدیریت کرد می توان به طور چشم گیری از ارتکاب فساد جلوگیری کرد.
در این کتاب تلاش شده تا در حد وسع خود مطالب و موضوعاتی که در حوزه ی تعارض منافع در عرصه ی بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته جمع آوری شود....
مشخصات کتاب:
ناشر: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده: مهدی ثنایی
تعداد فصلها: 9 فصل
تعداد صفحات:  467 صفحه
عناوین فصلها:
بخش اول؛ مفاهیم پایه تعارض منافع
مقدمه
فصل اول ریشه شناسی مفاهیم
واژه نفع
معانی نفع در حوزه های مختلف
نوع شناسی نفع
واژه تعارض
معانی تعارض در حوزه های مختلف
نوع شناسی تعارض
فصل دوم: تعاریف تعارض منافع
تعاریف مبتنی بر دانش عامه
تعاریف علمی

مایکل دیویس
توماس کرسون
آن پیترز
دیگران
تعاریف عملیاتی
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
سازمان شفافیت بین الملل
سازمان امنیت و همکاری اروپا
بانک جهانی
یوروپام (اتحادیه اروپا)
تعاریف داخلی
فصل سوم چارچوب مفهومی تعارض منافع
تعارض منافع در معنای عام
تعارض منافع در نظام حکمرانی
منافع به جا یا نابه جا عالی یا دانی اولیه یا ثانویه؟
معیار تمییز منافع به جا از نابه جا
بخش دوم دسته بندی تعارض منافع
فصل چهارم؛ انواع تعارض منافع
دسته بندی بر اساس وضعیت
دسته بندی بر اساس سطح
تعارض منافع فرد
تعارض منافع سازمانی
دسته بندی بر اساس منشأ بروز
فصل پنجم؛ اشکال تعارض منافع
اصل اساسی آشکال تعارض منافع
مولفه ی شدت ریس
شکل اول: پذیرش هدیه
ضرورت توجه به هدیه در حوزه حکمرانی
تمایز هدیه و رشوه
سازوکارهای اثرگذاری هدیه
خط مشی هدیه
چند مثال بین المللی
قانون ایالتی آلابامای آمریکا
نمونه یک چک لیست برای درج هدایای دریافتی
نمونه سامانه ثبت هدایا
جمع بندی:
شکل دوم فعالیت شغلی ثانویه
انواع فعالیت شغلی ثانویه
سازوکارهای اثرگذاری فعالیت شغلی ثانویه
مشاوره به مثابه یک فعالیت شغلی ثانویه
سازوکارهای تبدیل کننده مشاوره به فساد
پیامدهای فعالیت شغلی ثانویه
پیامدهای مثبت
پیامدهای منفی
سازوکارهای اثرگذاری فعالیت شغلی ثانویه
راهکارهای مدیریت اشتغال ثانویه
شکل سوم دربهای گردان
انواع درب های گردان
سازوکارهای اثرگذاری دربهای گردان
مشاغل پر مخاطره و مؤلفه های افزایش خطر
تجربیات بین المللی
شکل چهارم تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف
معایب تابعیت مضاعف
مزیت های متصور از تابعیت مضاعف
سازوکارهای اثرگذاری تابعیت مضاعف
تجربیات بین المللی در مدیریت تابعیت مضاعف
شکل پنجم تعارض منافع ناشی از روابط
تعارض منافع ناشی از روابط خانوادگی و روابط دوستانه
ریشه های خویشاوند سالاری
خویشاوند سالاری سازمانی
آیا خویشاوند سالاری همیشه نامطلوب است؟
چه کسانی خویشاوند هستند؟
تفاوت تعارض منافع ناشی از روابط خانوادگی و ناشی از روابط دوستانه
مسئله استخدام، انتصاب، انتخا
تعارض منافع ناشی از روابط قومی، طایفه ای و حزبی
شکل ششم اتحاد قاعده گذار و مجری
شکل هفتم تعارض درآمد و وظیفه شکل هشتم تعارض وظیفه با وظیفه
شکل نهم اتحاد ناظر و منظور
جمع بندی بخش دوم
بخش سوم پیامدهای تعارض منافع
فصل ششم پیامدهای تعارض منافع ادراک شده
پیامد فردی
پیامد سازمانی
پیامد اجتماعی
پیامدهای مثبت تعارض منافع؟
فصل هفتم پیامدهای فساد و ناکارآمدی
پیامدهای اقتصادی
پیامدهای سیاسی
پیامدهای فرهنگی
فصل هشتم رابطه ی فساد و تعارض منافع
درآمدی بر ادبیات فساد
گستره ی معنایی فساد
تعارض منافع ناشی از روابط خانوادگی و روابط دوستانه
ریشه های خویشاوند سالاری
خویشاوند سالاری سازمانی
آیا خویشاوند سالاری همیشه نامطلوب است؟
چه کسانی خویشاوند هستند؟
تفاوت تعارض منافع ناشی از روابط خانوادگی و ناشی از روابط دوستانه
مسئله استخدام، انتصاب، انتخاب
تعارض منافع ناشی از روابط قومی، طایفه ای و حزبی
شکل ششم اتحاد قاعده گذار و مجری
شکل هفتم تعارض درآمد و وظیفه شکل هشتم تعارض وظیفه با وظیفه
شکل نهم اتحاد ناظر و منظور
جمع بندی بخش دوم
بخش سوم پیامدهای تعارض منافع
فصل ششم پیامدهای تعارض منافع ادراک شده
پیامد فردی
پیامد سازمانی
پیامد اجتماعی
پیامدهای مثبت تعارض منافع؟
فصل هفتم پیامدهای فساد و ناکارآمدی
پیامدهای اقتصادی
پیامدهای سیاسی
پیامدهای فرهنگی
فصل هشتم رابطه ی فساد و تعارض منافع
درآمدی بر ادبیات فساد
گستره ی معنایی فساد