جزییات کتاب

جرم شناسی جرایم یقه سفیدها

جرم شناسی جرایم یقه سفیدها
تاریخ انتشار: 1402/10/27
ساعت انتشار: 11:28
شماره کتاب: 4702
فارغ از مناقشه های نظری پیرامون تعریف و و تعیین چهارچوب مفهومی جرایم یقه سفیدها، همگان بر اهمیت بررسی این جرایم و پیامدهای مختلف آن در سطح های مختلف تاکید دارند.

بخشی از مقدمه نویسنده
فارغ از مناقشه های نظری پیرامون تعریف و و تعیین چهارچوب مفهومی جرایم یقه سفیدها،  همگان بر اهمیت بررسی این جرایم و پیامدهای مختلف آن در سطح های مختلف تاکید دارند. باید قبول کرد که این گونه از جرایم به عنوان گونه ای مستقل از جرایم در مطالعات جرم شناختی و حتی پژوهشهای جرم شناختی علی رغم اذعان به اهمیت آن، کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. هدف اولیه  سخنرانی خود با عنوان «جرایم یقه سفیدها» هدایت توجه جرم شناسان به این دسته از جرایم بود؛ جرایمی که اتفاقاً از حیث فراوانی، برخلاف آمارهای رسمی روزانه ارتکاب می یافتند و از حیث پیامدها و گستره ی ضررهای وارده به جامعه زیان بارتر نیز بودند. در وهله ی دوم وی از رهگذر انتقاد از گفتمان و روش شناسی جرم شناسی غالب که بر نظریه های ساختارهای اجتماعی تاکید داشتند و محرومیت بیشتر در طبقه فرودست اجتماعی و اقتصادی را عامل ارتکاب جرم توسط افراد این طبقه می دانستند، این جرم شناسان را به برخورد متعصبانه با طبقه فرودست متهم می نمود. هر چند بعدها تلاش ها برای ارائه ی تعریف از جرایم یقه سفیدها ادامه یافت و تعریف اولیه ساترلند نیز از این انتقادات مصون نماند.
در حوزه ی علت شناسی جرایم سنتی و خیابانی پاسخ به سوال چه کسی و چرانه با تبیین های مختلفی همراه شده است. این تبیینها در رابطه با جرایم یقه سفیدها کارآمد نخواهند بود. برای جرم شناسان و حتی عامه ی مردم این که چرا فردی برخوردار از موقعیت برجسته ی اجتماعی احترام درآمد کافی شغل مناسب و مهارتهای کافی و حتی زندگی خانوادگی مطلوب باید مرتکب جرم شودهنوز یک چالش ذهنی و نظری است. چالشی که از نظر ساترلند جرم شناسی مبتنی بر نظریه های ساختارهای اجتماعی قادر به تبیین آن نیست...

مشخصات کتاب:
نویسنده: مجید قورچی‌بیگی
ناشر: موسسه کتاب و پژوهش های بازرگانی
تعداد فصول: 4 فصل
تعداد صفحات: 304 صفحه

عناوین اصلی فصل ها:
فصل یکم - چهارچوبهای مفهومی جرایم یقه سفید
مبحث اول: تعریف جرایم یقه سفیدها
مبحث دوم تفاوت جرایم یقه سفیدها و جرایم خیابانی
مبحث سوم جرایم یقه سفیدها چالش ها و انواع تحقیقات
فصل دوم – گونه شناسی جرایم یقه سفیدها
مبحث اول: جرایم شرکتی
مبحث دوم: جرایم شغلی و غیر شغلی
مبحث سوم: جرایم حکومتی، جرم دولتی و جرم یقه سفیدی سیاسی
مبحث چهارم: جرایم دولتی شرکتی، جرایم جهانی شدن و جرایم فایننس
 فصل سوم - تبیین جرایم یقه سفیدها: علل و نظریه ها
فصل چهارم – بزه دیدگان جرایم یقه سفیدها