جزییات کتاب

معرفی کتاب؛راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی

راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی
تاریخ انتشار: 1402/6/1
ساعت انتشار: 11:46
شماره کتاب: 3416
فساد اداری يكى از بيمارى های مزمن و در واقع كهنه ترين جراحت نظام ادارى تلقى مى شود، چرا كه يديده اى همزاد دولت است.

بخشی از مقدمه:

فساد اداری يكى از بيمارى های مزمن و در واقع كهنه ترين جراحت نظام ادارى تلقى مى شود، چرا كه يديده اى همزاد دولت است يعنى از هنگامی كه فعاليت های بشر شكل سازمان يافته به خود گرفتند، فساد ادارى نيز در نتيجه تعاملات درونى و تعامل با محيط از متن سازمان ظهور كرد. لذا لازم است با شناسايى علل بروز فساد ادارى و راهكارهاى مبارزه با آن، اين يديده را ريشه كن نمائيم و جامعه اى سالم و به دور از ناهنجارى های اجتماعى سازمانی داشته باشيم. هدف اصلى اين پژوهش، بررسى راهكارهای مبارزه با فساد ادارى در سازمانهاى دولتى از ديدگاه کاركنان اموراقتصادی و دارايی سارى مى باشد. روش تحقيق باتوجه به هدف از تحقيق كاربردى و با توجه به نحوه گرد آورى داده ها از نوع توصيفى همبستگى است. در اين تحقيق براى گرد آورى داده ها ازمطالعات كتابخانه اى و پرسشنامه استاندارد كه شامل 26سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروى ١٣٠ نفر از كاركنان اداره امور اقتصادی و داراىی سارى انجام گرفته و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتايج حاصل از آرمون فرضيه های تحقيق حاكى از آن است كه به ترتيب متغيرهای بهره گيرى از سيستم های مناسب تشويق و تنبيه كاركنان، كاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازى آنها، خصوصى سازى، توسعه و حمايت از رسانه هاى گروهى و تقويت نهادهای نظارتى، بر کاهش فساد ادارى تأثير گذار بوده اند.

مشخصات کتاب:

ناشر: انتشارات قانون یار

نویسنده: علیرضا رضائی سیابیدی

تعداد فصول: 4 فصل

تعداد صفحات: 207 صفحه

عناوین اصلی فصل ها:

1- کلیات

2- ادبیات و پیشینه پژؤوهش

3- روش شناسی پژوهش

4- تجزیه و تحلیل آماری

 

مهمترین عناوین زیر فصل ها

- بررسی موضوعی فساد و جرایم اداری

-تاریخچه فساد اداری

- راهکارهای مبارزه با فساداداری

- روش ای جمع آوری اطلاعات