جزییات کتاب

معرفی کتاب؛تأثیر شبکه های اجتماعی در شفافیت و مقابله با فساد اداری

تأثیر شبکه های اجتماعی در شفافیت و مقابله با فساد اداری
تاریخ انتشار: 1402/10/19
ساعت انتشار: 12:18
شماره کتاب: 4684
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق انسانی اطلاعات جزء ضروریات و پیش شرط پاسخگویی مناسب مقامات عمومی و عاملی مؤثر و حیاتی در پیشبرد و ارتقاء حقوق بشر در سطح جامعه است.

بخشی از مقدمه کتاب:
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق انسانی اطلاعات جزء ضروریات و پیش شرط پاسخگویی مناسب مقامات عمومی و عاملی مؤثر و حیاتی در پیشبرد و ارتقاء حقوق بشر در سطح جامعه است. چه انتشار اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در یک کشور و آگاهی سایر افراد از آن واقعه و دریپ آن ایجاد فشار افکار عمومی و گسترش دامنه ی اعتراضات میتواند سهم قابل توجهی در کاهش یا توقف این تخطی ها داشته باشد.
نمونه ی واضح در این ارتباط را میتوان در تیمور شرقی مشاهده کرد. اگرچه مقامات اندونزیایی کنترل و نظارت شدیدی بر فضای سایبر در تیمور داشتند لیکن تشکلها و انجمن های اینترنتی که موارد نقض حقوق بشر در این کشور را گزارش می دادند نقش مؤثری را در اطلاع رسانی و گزارش دهی ایفاء نمودند.
در این کشور اینترنت به نوعی یک نهاد ناظر تلقی می شد. در حالی که در محیط پر تلاطم دنیای کنونی عوامل محیطی نقش تعیین کننده ای بر ساختار و رفتار سازمانها دارند. در جوامع مردم سالار و در محیط پیرامونی ساختارهای دولتی معمولاً عوامل قدرتمندی نظیر شبکه های مجازی احزاب و سازمانهای مردم نهاد نقش آفرینی می کنند هر چه جامعه مدنی سازمان یافته و قدرتمندتر باشد، می توان از قدرت و جایگاه آن به عنوان عامل فشار بیرونی برای مدیریت تغییر در سازمانهای دولتی بهره گرفت.
بنابراین میتوان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیر دولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه زنی ایجاد سازوکارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی عملاً فرایند تحول اداری را در دستگاه های دولتی کوتاه و هزینه های آن را کاهش داد....

مشخصات کتاب:
ناشر: انتشارات هورین
نویسنده: حسینعلی درویشی قلاعی
تعداد فصول: چهار فصل
تعداد صفحات: 128 صفحه
عناوین فصلها:
فصل اول
کلیات تحقیق  
بیان مسأله  
ضرورت و اهمیت تحقیق  
پیش ینه تحقیق  
تعریف اصطلاحات تحقیق 

فصل دو م  
ماهیت شناسی شبکه های مجازی و ویژگی های آن در مبارزه با فساد اداری  
مبحث اول: مفهوم شناسی  
گفتار اول: مفهوم شناسی شفافیت  
گفتا ر دوم: معنای لغوی شفافیت  
مبحث دوم: معنای اصطلاحی شفافیت
گفتار اول: مفهوم سیاسی شفافیت
گفتار دوم: مفهوم اقتصادی شفافیت
گفتار سوم: مفهوم شفافیت در مبارزه با فساد اداری  
مبحث سوم: مفهوم شناسی فساد اداری  
گفتار اول: مفهوم لغوی فساد  
گفتار دوم: معنای اصطلاحی فساد  
گفتار سوم: معنای لغوی فساد اداری  
گفتار چهارم: معنای اصطلاحی فساد اداری  
گفتار پنجم: معنای فساد اداری در قانون ارتقای سلامت ادار ی  
مبحث چهارم: رابطه فساد اداری با واژه تشابه  
گفتار اول: فساد اداری و تخلف اداری  
گفتار دوم: فساد اداری و جرائم جزایی  
گفتار سوم: پی شینه تاریخی فساد اداری در ایران
مبحث پنجم: انواع فساد  
گفتار اول: انواع فساد با توجه به دیدگاه افکار عمومی
گفتار دوم: انواع فساد براساس فرآ یند تصمیم گیری کارمندان و سیاست گذاران
مبحث ششم: ماهیت شبکه های مجازی و اقسام آن
گفتار اول: ماهیت شبکه های مجازی
گفتار دوم: اقسام شبکه های اجتماعی مجازی
گفتار سوم: تاریخچه پیدایش شبکه های مجازی
گفتار چهارم: پیدایش شبکه های مجازی در جهان
گفتار پنجم: پیشینه شبکه های مجازی در ایران
گفتار ششم: سابقه کاربرد واژه شبکه ها ی مجازی
مبحث هفتم: ویژگی های فضای مجازی
گفتار اول: نامتعادل سازی حواس
گفتار دوم: دگرگون سازی ادراک
گفتار سوم: فضاها ی نامحدود
گفتار چهارم: انعطاف پذیری زمانی
گفتار پنجم: انعطاف پذیری هویتی
گف تار ششم: جایگاه شبکه ها ی مجاز ی در شفافیت سازی فساد
گفتار هفتم: ویژگیها ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد اداری
گفتار هشتم: آزادی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد اداری
گفتار نهم: بسترهای ایجابی و تشو یقی شبکه ها ی مجازی
گفتار دهم: امانت داری شبکه های مجازی  
مبحث هشتم: عوامل شکلگیری فساد اداری از دیدگاه مدیران شبکه های مجازی  
گفتار اول: علل اصلی و ریشه ای  
گفتار دوم: عوامل تسهیل کننده  
گفتار سوم: اهداف و آثار شفافیت در شبکه های مجازی
گفتار چهارم: شفافیت در تأمین منابع مالی  
گفتار پنجم: شفافیت در رقابتی بودن مناقصات عمومی  
فصل سوم  
عوامل و میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در شفافیت  
مبحث اول: چارچوب های شبکه ه ای مجازی در مبارزه با فساد اداری  
گفتار اول: چارچوب ها ی حقوقی شبکه ها ی مجازی در مبارزه با فساد ادار ی  
گفتار دوم: تبانی در معاملات دولتی  
گفتار سوم: رشوه  
گفتار چهارم: اخذ پورسانت   
مبحث دوم: فضای مجازی و فیش های نامتعارف (نجومی)
گفتار اول: قبول هدیه ، پاداش و امتیاز  
گفتار دوم: چارچوب ها ی اخلاق ی مبارزه با فساد در قراردادها ی اداری  
مبحث سوم: چگونگی شفافیت شبکه های مجازی و کاهش فساد  
گفتار اول: افشاگری شبکه های مجازی  
گفتار دوم: ایجاد بسترهای مناسب برای کاهش فساد اداری  
گفتار سوم: تقویت جامعه مدنی در مبارزه با فساد ادار ی  
مبحث چهارم: سیاستگذاری شبکه های مجازی در ایجاد نظام ملی دستکاری  
گفتار اول: شبکه ها ی مجاز ی و قدرت  
گفتار دوم: شبکه ها ی مجازی رابط اساسی بین دولت و جامعه
گفتار سوم: شبکه ها ی مجاز ی ، احزاب و شخصیت زدا یی از قدرت
گفتار چهارم: شبکه ها ی مجازی و حکمرانی خوب
مبحث پنجم: تأثیر شبکه های مجازی در سیاستگذاری مبارزه با فسا د
گفتار اول: دیدگاه مدیران شبکه ها ی مجازی درباره پیامدها ی استمرار فساد اداری
گفتار دوم: کاهش اعتبار جمعی
گفتار سوم: تأثیر فساد اداری بر توسعه
گفتار چهارم: شبکه های مجاز ی ابزار ی برا ی رویارو یی با استمرار فساد اداری
گفتار پنجم: اقدامات شبکه ها ی مجازی در مقابل فساد اداری
مبحث ششم: تأثیر شبکه های مجازی بر فساد اداری
گفتار اول: استراتژ یها و راهبردهای شبکه ها ی مجازی در مبارزه با فساد اداری
گفتار دوم: استراتژ ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد اداری
گفتار سوم: راهبردها ی مبارزه با فساد اداری
فصل چهارم
بررسی جرم انگاری فساد اداری و ارائه راهکارها در شبکه های اجتماعی
مبحث اول: ارکان جرم انگاری فساد اداری با رویکرد شبکه های مجازی
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
گفتار سوم: عنصر روانی
مبحث دوم: دلایل جرم انگاری فساد اداری در نزد شبکه های مجازی
گفتار اول: خسارات وارده بر امنیت اقتصادی ملی و بین المللی
گفتار دوم: سازمان یافتگی و فراملی بودن جرم فساد اداری
گفتار سوم: جنبه امنیتی – سیاسی
مبحث سوم: تحلیل قوانین و مقررات کشور و مبارزه با فساد در شبکه های مجازی
گفتار اول: رشوه در ماده کنوانس ی ون و ماده ۵9۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳7۵
گفتار دوم: اختلاس، حیف و میل
گفتار سوم: جرم اعمال نفوذ در معاملات
گفتار چهارم: جرم سوءاستفاده از وظایف
گفتار پنجم: جرم تظهیر عواید ناشی از جرم پولشویی  
مبحث چهارم: بررسی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در شبکه های اجتماعی
گفتار اول:ماهیت قانون فساد اداری
گفتار دوم: مسئولیت دستگاه های اجرایی
گفتار سوم: چالش ها ی مبارزه با جرم فساد اداری از نگاه شبکه های مجازی
گفتار چهارم: مشخص نبودن وظایف قوا در مقابله با فساد
گفتار پنجم: نیازمند به مدیران و مسئولین پاک دست در مقابله با فساد اداری
گفتار ششم: تقابل فساد و فقر
مبحث چهارم: راهکارهای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری از نگاه شبکه
گفتار اول: راهکارها یی که به عوامل ساختار ی مربوط م ی شوند
گفتار دوم: نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری
گفتار سوم: نقش سازمان بازرسی در مبارزه با فساد و ارتقا ی سلامت اداری
گفتار چهارم: سوتزنی راهکار اساسی در مبارزه با افشا ی فساد اداری
گفتار پنجم: در دسترس قرار دادن اطلاعات در مبارزه علیه فساد ادار ی
گفتار ششم: ظهور پدیده دسترسی به اطلاعات
گفتار هفتم: مشارکت شهروندی
گفتار هشتم: دسترسی به اطلاعات و نقش آن در کاهش فساد اداری