جزییات کتاب

ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی

ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: 1402/11/11
ساعت انتشار: 11:28
شماره کتاب: 4735
این پژوهش می کوشد تا با معرفی الگوها و تجربه های موجود ارزیابی در سازمانهای مبارزه کننده با مفاسد اقتصادی اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه کارآیی این سازمانها می تواند به طور قابل قبولی ارزیابی شود.

بخشی از مقدمه:
این پژوهش می کوشد تا با معرفی الگوها و تجربه های موجود ارزیابی در سازمانهای مبارزه کننده با مفاسد اقتصادی اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه کارآیی این سازمانها می تواند به طور قابل قبولی ارزیابی شود در اختیار مدیران عالی آنها قرار دهد و روشی ارایه کند که می تواند برای اطمینان از ارزیابی منصفانه و مستند نتایج و تأثیر کار این سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.
این پژوهش پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی ارتقای این ارزیابیها در آینده فراهم می آورد و وظیفه مهم ایجاد نظامهای نظارتی داخلی و فرآیندهای درون این سازمان ها را بررسی می کند و نشان می دهد که در تجربه های موجود چگونه این کار می تواند به تولید اطلاعات مفید کمک کند.  
 برای پیشبرد مبارزه با فساد به سازوکارهای بهتر ارزیابی نیاز است. در بهترین حالت، ارزیابیهای بد طراحی شده یا بد اجرا شده، بی نتیجه هستند و در بدترین حالت برای ظاهرسازی استفاده می شوند. بهتر است به جای انبوه ارزیابی های سؤال برانگیز تعداد کمی ارزیابی خوب انجام شود.
ارزیابی راهبرد شاید چالش برانگیز باشد، اما غیر ممکن نیست. سیستم های پیشرفته ارزیابی، نیازمند کمک های فنی و مالی میان مدت تا بلند مدت سیاست گذاران هستند. مطالعه نشان داده است که سیاست گذاران واقعاً به ارزیابی تأثیر راهبردها علاقه مند هستند اما از سویی به ندرت خود را درگیر آن می کنند. بنابراین ارزیابی با کیفیتی که آنها خواستارش هستند، زمان بر است....

مشخصات کتاب:
نویسندگان: حبیب رودساز، حمیدرضا امانت، سیدمحمد میرمحمدی، مصطفی آذری
ناشر: انتشارات تدبیر اقتصاد
تعداد فصول: 3 فصل

تعداد صفحات: 216 صفحه

عناوین اصلی فصل ها:
فصل یکم: مرور ادبیات نظری
-    مروری بر زمینه های ایجاد سازمان های ضدفساد اقتصادی
-    ادبیات نظری ارزیابی
-    مکاتب کلیدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی
-    ضرورت و اهمیت ارزیابی
-    ویژگی های مختلف سازمانی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
 
 فصل دوم: ارزیابی، اهداف و مراحل
-    انواع ارزیابی
-    اهداف ارزیابی راهبرد
-    مراحل ارزیابی راهبرد
-    معیارها و شاخص های ارزیابی
-    طراحی و تنظیم مدل منطقی / تئوری(نظریه) تحول سازمان ضد فساد
-    چگونه می توانیم ارزیابی های بهتری انجام دهیم؟
-    واحد ارزیابی در سازمان های ضد فساد

 فصل سوم: سطوح و الگوهای ارزیابی
-    سطوح ارزیابی
-    الگوهای ارزیابی