جزییات کتاب

معرفی کتاب؛ایجاد تحول در اقتصاد(سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه)

ایجاد تحول در اقتصاد(سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه)
تاریخ انتشار: 1402/5/31
ساعت انتشار: 13:53
شماره کتاب: 3410
در دهه اخير بازنگری های مهمی در مباحث سياست گذاری اقتصادى رخ داده است. از يكسو تمركز مباحث از موضوع "رشد" به موضوع "نوسعه اقتصادى -اجتماعى " و از سوى ديگر از "كميت رشد" به "كيفيت رشد" تغيير يافته است.

بخشی از مقدمه:

در دهه اخير بازنگری های مهمی در مباحث سياست گذاری اقتصادى رخ داده است. از يكسو تمركز مباحث از موضوع "رشد" به موضوع "نوسعه اقتصادى -اجتماعى " و از سوى ديگر از "كميت رشد" به "كيفيت رشد" تغيير يافته است. يخشى از اين امر از آنجا ناشی می شود که رشد در بسيارس از كشورها نه مشاغل بهتر ودستمزدهای بالاتر را به ارمغان آورده و نه استائداردهاى زندگى را براى اكثر مردم بهبود بخشده است، بخشي ديگر نيز به
اثرات ويرانگر بحران مالي و اقتصادى سالهاى ٩-٢٠٠٨ ياز می گردد. در اين ميان برخى از اقتصادهای متحول شده يا در تكاپوی دگر گوني، به منظور دستيابى به رشد اقتصادى پايدار و خلق مشاعل يهتر، تم محورى مباحث سياستى خود را موضوعى قرار داده اند كه از قضا بنا است جهت گيرى اصلى مباحث سياست گذاری در سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد (به ویژه آنکتاد، برنامه عمران ملل متحد، سازمان بين المللي كار و يوتيدو) از سال ٢٠١٥ به بعد باشد. كتاب حاضر، فهم عميق تری از فرآيند تحول ساحتارى و تغيير فناورانه و نيز عصاره اى از درس آمو حته ها و اصول طراحى سياست گذاری رابه گونه اى فراهم مى كند كه بابياده سازى آن بتوان رشد يايدار و خلق مشاغل كيفى را اتتظار داشت...

 

مشخصات کتاب:

ناشر: موسسه کتاب و پژوهش های بازرگانی

وبراستاران: مائوئل سالأزار خير بناكر، ابر مكارد نوبلر، ربجارد وزول - رابت
مترجمان: بهاره عريانى، مهدى رضاي، زورار يرمه، مسعود افشارى مفرد، على سليم، افسانه شفيعى، محمد عباسى، الناز مياندوابى، حسن ولىبيى، امين مالكى، مسعود كمالىاردكانى و موسى موسوىزنوز، ر. ن، ميثم قاسم نزاد و محمدرضا رفعتى
ويراستاران فارسى: سید حامد حجازیان، میثم قاسم نژاد و محمدرضا رفعتی

تعداد فصول: 13 فصل

تعداد صفحات:587 صفحه

عناوین فصلها:

الف)

1- چالش های سیاست صنعتی و اهداف این کتاب

2- طلوع، افول و طلوع مجدد سیاست صنعتی

3- مدل هها و چارچوب های اقتصادی برای سیاست های تحول مولد

4- توفیق در سیاستگذاری صنعتی

5- اظهارات نهایی

ب) بخش اول-تحول مولد: مدل ها و سیاست ها

1- ساختارگرایی آمریکای لاتین و رابردهای توسعه تولید

2- سیاست گذاری صنعتی برای توسعه تولید

3- نقش سیاست های صنعتی و نرخ مبادله ارز در تشئیق تغییر ساختاری، بهره وری و اشتغال

4- نظریه توانمندی های تحول محور

5- سیاست صنعتی در عصر صنعتی شدن مبتنی بر تخصصی شدن عمودی

بخش دوم: بازاندیشی در رابردهای توسعه صنعتی از منظر توانمندی ها

6- راهبردهای توسعه صنعتی در کاستاریکا

7- راهبردهای توسعه مهارت ها و بزرگراه منتی به توسعه در جمهوری کره

8- توانمندسازی صنعت خدمات نرم افزار در هندوستان

9- پیچیدگی صادرات، رشد و تله درآمد متوسط

بخش سوم:کارآمدسازی سیاست صنعتی

10- سیاست صنعتی به عنوان ابزار توسعه ای موثر

11- دولت سیاست صنعتی در توسعه اقتصادی چین

12- سیاست صنعتی در محیطی دشوار

13- تناقض سیاست صنعتی در ایالات متحده آمریکا