اخبار ویدئویی

ارزیابی دیده بان نسبت به طرح مولدسازی دولت(بخش دوم)

تاریخ ایجاد خبر : 1402/2/10
ساعت ایجاد خبر : 15:48
شماره خبر : 3244