منو

showimage

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه سیستم بانکیایران طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته درگیر الزامات گروه ویژهاقدام مالی (FATF) بوده است، گفت: اگر توصیه هایFATF را رعایت نکنیم، در صحنه بانکداری بین المللیمنزوی می شویم.

حسن معتمدی در گفتگو با شبکه خبری اقتصاد و بانکایران (ایبِنا)، گفت:‌ موضوع اجرای مقررات مبارزه باپولشویی یکی از بحث های اساسی است که ایران طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته درگیر آن بوده است.

گروه ویژه تامین مالی (FATF) نهادی بین دولتی است کهتوسط ۸ کشور صنعتی برای مبارزه با پولشویی و تامینمالی تروریسم ایجاد شده و استانداردهایی را برای اینموضوعات ارائه می کند.

وی با بیان اینکه اجرای مقررات FATF الزامی نیست،توضیح داد: هیچگونه اجبار قانونی برای اجرایاستانداردها و الزامات FATF نیست و مساله ای را برکشوری تحمیل نمی کنند اما امور بانکداری در دنیا بهگونه ای سامان یافته که اگر کشوری توصیه های FATF رارعایت نکند، در صحنه بانکداری بین المللی منزوی میشود.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ادامه داد که لازم است بهتوصیه های FATF تا حد معقول و اندازه ای که برایکشور مشکلی ایجاد نکند، توجه شود.

معتمدی به لوایح مبارزه با قانون مبارزه با پولشویی درکشور در سال ۱۳۸۷ اشاره کرد و افزود: ایران حتی پیشاز قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، الزاماتی رابرای جلوگیری از پولشویی انجام می داد و اخیرا بااجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالیتروریسم، در واقع بسیاری از توصیه های FATF در کشوربه طور عملی اجرایی شده است.

وی افزود: زمانی که توصیه های مربوط به مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشور اجرایی میکنیم، دلیلی ندارد به عنوان کشوری که با پولشویی مبارزهمی کند خود را معرفی نکنیم.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تاکید کرد: مبارزه باپولشویی یکی از نیازهای محوری و اساسی اقتصاد ایراناست.

معتمدی با یادآوری پذیرش اقدامات ایران از سوی مجمعFATF و خروج نام ایران و فهرست سیاه گروه ویژهتامین مالی اظهار داشت: می توانیم در حدی کهموضوعی به کشور تحمیل نشود و حاکمیت ملی به مااجازه می دهد، استانداردهای FATF را رعایت کنیم و بامذاکره با آنها از اقدامات خود دفاع کنیم تا بار دیگر درفهرست سیاه قرار نگیریم.

وی در عین حال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون اخیرمبارزه با پولشویی در کشور، وضع ایران در زمینه مبارزهبا پولشویی از بسیاری از کشورهایی که عضو FATFهستند، بهتر است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *