آرشیو برچسب ها : حکمرانی خوب

بحث مشارکت افراد در جامعه مدرن، توجه بیشتری را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است. هر چند نسل های گذشته معنای مشارکت همگانی را تنها آگاهی یافتن افراد از تصمیم گیرها می دانستند و آن را صرفا بیانیه های یک جانبه، از سوی مدیران به جامعه، تصور می کردند، اما امروزه و […]

حکمرانی خوب ،«نفت» و توسعه اقتصادی درون زا لازم است برای بهبود حکمرانی خوب تعاملی نزدیک مصرف کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، سیاستگذاران و کارشناسان آگاه به وجود آید. نقطه آغاز اصلاح حکمرانی درک و شناخت جامعه از مشکلات و عوارض سوء حکمرانی از طریق افکار عمومی به نفع اصلاحات است. بخش اول چکیده دولت ها […]

در کشورهای آسیای جنوب غربی ضریب متغیرهای ثبات سیاسی و اثربخشی حکومت در معادلۀ پیش ‏بینی سطح توسعۀ انسانی معنادار‌ند. چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص‏های شش‌گانۀ حکمرانی خوب بر شاخص توسعۀ انسانی می ‏پردازد. در پژوهش پیش رو شاخص توسعۀ انسانی (HDI)، متغیر وابسته؛ ابعاد حکمرانی خوب، متغیرهای مستقل و توسعۀ فناوری ارتباطات […]

میزان پایبندی یک کشور به اصول حکمرانی خوب را می‌توان با معیارها و شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی و شناسایی قرار داد. فراهم کردن زمینه مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خویش، وجود شرایطی که برابری و آزادی در حق انتخاب (برد – برد) را تقویت کند، وجود بسترهایی که مشارکت فعال در دستیابی به چشم‌انداز […]

حکمرانی خوب، بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت‌هاست که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری فراهم کرده و بیانگر این واقعیت است که حکمرانی متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می‌گیرد. بانک جهانی در سال ۱۹۸۹م در گزارشی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر توسعه‌نیافتگی کشورها […]

احمد میدری مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۳ کتاب حکمرانی خوب را منتشر کرد. این کتاب از یک مقدمه و چهارده مقاله تشکیل شده و ۷۲۷ صفحه دارد. مقالات توسط احمد میدری و جعفر خیرخواهان انتخاب و ترجمه شده و چند پژوهشگر دیگر مقالاتی را ترجمه یا تألیف کرده‌اند. در همین راستا بود که از […]

بخش اول یکی از نظریات متاخر درباب توسعه پایدار که توسط بانک جهانی ارائه شده؛ نظریه حکمرانی خوب است. هدف این پژوهش بررسی موانع ساختاری حکمرانی خوب در ایران است. بدین منظور ابتدا سیری از نظریات توسعه که در نهایت منجر به خلق نظریه حکمرانی خوب شده است ارائه میشود. سپس با توجه به تعاریف […]

حکمرانی خوب حکمرانی خوب در آغاز هزاره جدید برای پاسخ دادن به نیاز های جدید جهانی پابه عرصه گذاشته است، نیازهایی که ناشی از عواملی مانند رشد یافتگی جوامع، توسعه نیروی انسانی ، توسعه سیاسی جوامع و بویژه رشد مردم  سالاری و نقش جدید دولت و روابط جدید دولت- ملت است.  در سالیان اخیر، حکمرانی […]

  شفافیت یکی از اصول لازم و ضروری برای تحقق «حکمرانی خوب» است.شفافیت حاکمیت قانون،پاسخگویی،مشارکت،عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الت و شکل گیری وفاق عمومی را نیز به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبال خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت که از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر اصول حکمرانی خوب هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر طبق ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۹ میثاق بین المللی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی سیاسی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشر […]

بخش اول: شاخص های جهانی شفافیت و فساد     شفافیت مربوط است به هنجارها و اعمال قدرت مشروع در افشای اطلاعات در خصوص تصمیمات، اجرا و کیفیت اجرا که شامل تصمیمات و اعمال حکومت¬ها، آژانس¬های بین¬المللی و فراملی، شرکت¬ها جوامع مدنی و تشکل¬های حرفه¬ای می¬شود. به عبارت دیگر، شفافیت همان آشکار بودن است؛ به […]

  • 1
  • 2