آرشیو نظرسنجی


به نظر شما مبارزه با فساد و تعمیم شفافیت در کدامیک از نهادهای زیر اولویت بیشتری دارد؟

  • دولت (24%٬ 42 رای)
  • مجلس (14%٬ 24 رای)
  • قوه قضائیه (50%٬ 86 رای)
  • نهادهای عمومی (6%٬ 11 رای)
  • تشکل ها و بخش خصوصی (6%٬ 10 رای)

تعداد رای دهندگان: 173

رای دهید

Loading ... Loading ...

نظر شما درباره ایجاد وبسایت مجلس شفاف چیست؟

  • موافقم، مشروط به درج مطالب نامزدها به صورت داوطلبانه (39%٬ 13 رای)
  • موافقم، مشروط به درج اطلاعات نامزدها به صورت اجباری (30%٬ 10 رای)
  • موافقم، مشروط به ارائه اطلاعات شفاف نامزدها از سوی مراجع ذیصلاح (30%٬ 10 رای)
  • مخالفم. (0%٬ 0 رای)

تعداد رای دهندگان: 33

رای دهید

Loading ... Loading ...