ensan-300x230

در کشورهای آسیای جنوب غربی ضریب متغیرهای ثبات سیاسی و اثربخشی حکومت در معادلۀ پیش ‏بینی سطح توسعۀ انسانی معنادار‌ند.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص‏های شش‌گانۀ حکمرانی خوب بر شاخص توسعۀ انسانی می ‏پردازد. در پژوهش پیش رو شاخص توسعۀ انسانی (HDI)، متغیر وابسته؛ ابعاد حکمرانی خوب، متغیرهای مستقل و توسعۀ فناوری ارتباطات متغیر تعدیل‏ کننده در نظر گرفته شده است. رویکرد پژوهش حاضر اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده ‏های پانل و تحلیل رگرسیون GLS برای آزمون فرضیه‏ های پژوهش استفاده شده است. یافته ‏های تخمین مدل برای کشورهای با سرانۀ تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶۸۰۰ دلار در سال نشان می‏دهد ضریب متغیرهای کنترل فساد، ثبات سیاسی، اثربخشی حکومت، آزادی بیان و حق اظهارنظر و درصد کاربران اینترنت معنا‏دار است و می ‏توان برای تخمین توسعۀ انسانی از آنها استفاده کرد. همچنین معادلۀ پیش‏ بینی برای کشورهای با سرانۀ تولید ناخالص داخلی بیشتر از ۶۸۰۰ دلار در سال نشان می‏ دهد ضرایب متغیرهای اثربخشی حکومت، مقررات تنظیمی و درصد کاربران اینترنت در مدل معنادار‌‌‌‌ند. درنهایت‌ بر اساس یافته‎ها در کشورهای آسیای جنوب غربی ضریب متغیرهای ثبات سیاسی و اثربخشی حکومت در معادلۀ پیش ‏بینی سطح توسعۀ انسانی معنادار‌ند.

نویسندگان:

محسن امیدیان: کارشناس‎ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامرضا طالقانی: استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

 فرشته محمدی: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جمال فیروزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 حمیدرضا یعقوبی: کارشناس‎ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 حمزه خواستار: استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره ۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴٫

مقاله را از اینجا دریافت کنید تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعۀ انسانی

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *