درباره سمن


باسمه تعالی

اساسنامه مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت

مجمع عمومی امنا

 

فصل اول کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار «مؤسسه» ناميده می‌شود.

ماده ۲

نوع فعالیت سازمان:

 کلیه فعالیت‌های مؤسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع اجتماعی، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعاليت مؤسسه در سطح ملي است.

ماده ۴

محل: مركز اصلي مؤسسه در استان: تهران، شهرستان تهران به نشاني: تهران، خیابان طالقانی، خیابان آبان جنوبی ابتدای، شهید صارمی، نبش بن‌بست کرمانشاهی، پلاک ۲ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده ۵

تابعيت: مؤسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام می‌دارند.

ماده ۶

مدت فعاليت مؤسسه از تاريخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۷

دارايي اوليه مؤسسه اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ (000,000,110 ريال) می‌باشد كه از سوي هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار مؤسسه قرار گرفته است.

ماده ۸

هیأت مؤسس مؤسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف شبکه عبارتند از:

الف: کلیات

شفاف سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد می‌باشد.

ب: روش اجرای هدف

به کارگیری روش‌های تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راه‌‌کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع‌رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هریک به تناسب فرصت­ها و ضرورت­ها و در چارچوب قوانین موضوعه.

موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص می‌باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

 

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۰

اركان مؤسسه عبارتند از:

۱-مجمع عمومي ۲- هیأت مديره ۳-بازرس

ماده ۱۱

وظايف مجمع عمومي مؤسس:

۱-انجام اقدامات اوليه براي تأسیس مؤسسه؛

 • تهيه و طرح اساسنامه و تصويب آن؛
 • انتخاب اعضاء هیأت امنا؛

۴-انتخاب اولين مديران و بازرسان.

تبصره ۱: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، دربار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.

تبصره ۲: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تائید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي می‌شود.

ماده ۱۲

مجمع عمومي عادي متشكل از كليه اعضاي هیأت امنا بوده و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است كه به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل می‌شود.

تعداد اعضای هیأت امنایی 9 نفر می‌باشد.

ماده ۱۳

چنانچه ادامه همكاري هر يك از اعضا هیأت امنا به علل فوت، عزل و يا استعفا غیرممکن شود، هیأت امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را با رأی اكثريت نسبي اعضا به‌عنوان عضو هیأت امنا انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۴

مجمع عمومي عادي هیأت امنا سالانه در بهمن ماه تشكيل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.

تبصره ۱: اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آرا حاضرين در جلسه رسمي مجمع می‌باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره ۲: مجمع عمومي هیأت امنا ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضاي هیأت مديره يا بازرس (ها) يا يك پنجم اعضاء هیأت امنا در صورتي كه هیأت مديره يا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبني بر تشكيل مجمع عمل ننمايد، تشكيل می‌گردد.

تبصره ۳: دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۴۰ روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت (كتبي-تلفني) صورت مي‌پذيرد.

تبصره ۴: روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهی‌های روزنامه کیهان می‌باشد.

ماده ۱۵

وظايف مجمع عمومي عادي امنا:

 • انتخاب اعضاي هیأت مديره و بازرسان (اصلي و علی‌البدل)؛
 • استماع و رسيدگي به گزارش هیأت مديره و بازرس (ها)؛
 • تعيين خط مشي كلي مؤسسه؛
 • بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هیأت مديره؛
 • تعيين عضو جانشين هیأت امنا؛
 • تصويب ترازنامه و بودجه مؤسسه؛
 • تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌ها؛
 • عزل اعضاي امنا، هیأت مديره و بازرسان.

ماده ۱۶

مجمع عمومي فوق‌العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

 • با درخواست اكثريت اعضاي هیأت مديره يا بازرس؛
 • با درخواست يك پنجم اعضاي امنا.

تبصره ۱: دعوت براي مجمع عمومي فوق‌العاده كتبي بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسيد.

تبصره ۲: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي می‌باشد و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضاي امنا تشكيل می‌گردد.

تبصره ۳: تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده:

 • تصويب تغييرات اساسنامه؛
 • بررسي و تصويب يا رد انحلال؛
 • تغيير در ميزان سرمايه؛
 • انحلال قبل از موعد؛
 • هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده ۱۸

جلسات مجامع عمومي امنا توسط هیأت رئیسه‌ای مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره ۱: اعضاي هیأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هیأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: رئيس هیأت مديره، رئيس هیأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هیأت مديره باشد.

ماده ۱۹

هیأت مديره:

مؤسسه داراي هیأت مدیره‌ای مركب از 6 نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیأت مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شركت اعضاي هیأت مديره در جلسات آن ضروری است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا ۲ جلسه متوالي يا ۳ جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره ۳: دعوت از اعضاي هیأت مديره بايد حداقل ۵ روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد.

ماده ۲۰

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هیأت مديره یا بازرس، عضو علی‌البدل براي مدت باقيمانده هیأت مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیأت مديره يا بازرس به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علی‌البدل نيز موجب تكميل آن نشود مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا به صورت فوق‌العاده جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گرديد.

ماده ۲۱

هیأت مديره علاوه بر جلساتي كه به‌طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشكيل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نایب‌رئیس تشكيل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده به‌موجب آئین‌نامه داخلي است كه به تصويب هیأت مديره خواهد رسيد.

ماده ۲۲

اعضاي هیأت مديره در اولين جلسه‌ای كه بعد از انتخاب شدن تشكيل می‌دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نایب‌رئیس و يك نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين‌نامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي امنا خواهد رسيد مشخص می‌نماید.

تبصره ۱: هیأت مديره در هر موقع می‌تواند افراد فوق‌الذکر را از سمت‌های مذكور عزل كند.

تبصره ۲: هیأت مديره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌هاي ديگري براي ساير اعضا هیأت مديره تعريف نمايد.

ماده ۲۳

هیأت مديره براي مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مديره براي دوره‌هاي بعدي بلامانع بوده همچنين هیأت مديره موظف است حداكثر ۳ ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي امنا به منظور انتخابات هیأت مديره جديد دعوت نمايد. هیأت مديره قبل از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تائيد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح اعلام نمايد.

ماده ۲۴

هیأت مديره نماينده قانوني مؤسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل می‌باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسيدگي به حساب‌ها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب در بانك‌ها طي انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هیأت مديره واگذار گرديده. به طور كلي هیأت مديره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي می‌باشد پس از تصويب مجمع به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره ۱: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هیأت امنا است، هیأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می‌باشد.

تبصره ۲: هیأت مديره پس از تصويب می‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزینه‌های جاري مؤسسه تا مبلغ 000,000,000,1 (یک میلیارد ریال) ريال بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد.

ماده ۲۵

مجمع عمومي عادي امنا 1 نفر را به‌عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل براي مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲۶

هیأت مديره از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين می‌نماید.

تبصره: مديرعامل نمی‌تواند درعين حال رئيس هیأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضرين اعضاي مجمع عمومي.

ماده ۲۷

بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات مؤسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي را بنمايد.

ماده ۲۸

هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان تا زماني كه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده‌اند در مسئوليت خود باقي خواهند بود.

ماده ۲۹

اشخاص ذيل نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 • كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛
 • مديران و مدیرعامل؛
 • اقرباي سببي و نسبي مديران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
 • همسر اشخاص مذكور دربند2.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۳۰

وظايف بازرس به شرح ذيل است:

 • بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي امنا؛
 • مطالعه گزارش سالانه هیأت مديره اعم از مالي و غیرمالی و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي؛
 • گزارش هرگونه تخلف هیأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امنا؛
 • اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هیأت مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته‌اند؛
 • ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مديره شركت نمايد.

ماده ۳۱

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي مؤسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هیأت مديره و اساسنامه به وي تفويض می‌گردد نماينده مؤسسه محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضا دارد.

تبصره ۱: عزل مديرعامل از اختيارات هیأت مديره می‌باشد كه بايد مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: اگر مديرعامل عضو هیأت مديره باشد دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هیأت مديره بيشتر نخواهد بود، ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع می‌باشد

تبصره 3: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه‌دار و در غياب خزانه‌دار با امضاي رئيس هیأت مديره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲

مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هیأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت‌هاي ذيل می‌باشد:

 • نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛
 • استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هیأت مديره؛
 • نگهداري دارايي، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر؛
 • اعمال اختياراتي كه به صورت موردي يا مقطعي از جانب هیأت مديره به وي تفويض شده باشد؛
 • ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش، بهبود و هماهنگي در فعاليت‌هاي مؤسسه به هیأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
 • تهيه پيش‌نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هیأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛
 • تهيه پیش‌نویس آئين‌نامه‌هاي مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مديره؛
 • نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب، نمايندگي‌ها و دفاتر؛
 • پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هیأت مديره؛
 • انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

ماده ۳۳

حقوق و مزاياي مديرعامل به وسيله هیأت مديره تعيين مي‌شود.

در صورتي كه مديرعامل از اعضاي هیأت مديره نباشد بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مديره شركت نمايد.

ماده ۳۴

مدت مأموریت مديرعامل از مدت مأموریت هیأت مديره تجاوز نخواهد كرد و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است؛ به هر صورت مديرعامل در صورت انقضا مدت مأموریت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را انجام دهد.

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۵

بودجه مؤسسه از طريق ذیل تأمین می‌شود:

الف)هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی،

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه

ماده ۳۶

درآمد و هزینه‌های مؤسسه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مراجع ذي‌ربط ارائه خواهد شد.

تبصره ۱- هیأت مديره مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزینه‌های مؤسسه موجود است در حساب مخصوصي بنام مؤسسه نزد يكي از بانك‌هاي رسمي ايران نگهداري نمايد.

تبصره ۲- سال مالي مؤسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تأسیس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره ۳- مكاتبات رسمي مؤسسه با امضاي مدیرعامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴ -كليه مدارك، پرونده‌ها و مكاتبات در دفتر مركزي نگهداري مي‌شود

تبصره ۵– مصوبات و صورت‌جلسات هیأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذی‌ربط

خواهد رسيد.

ماده ۳۷

هیأت مديره مكلف است هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده ۳۸

هیأت مديره مكلف است محل مؤسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده ۳۹

مؤسسه داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هیأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد. هیأت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت و ثبت شرکت‌ها ارسال نمايد.

تبصره: هیأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانوني دارد.

ماده ۴۰

انحلال: در صورت انحلال مؤسسه مجمع عمومي فوق‌العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفيه انتخاب و اين هیأت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حساب‌ها و تصفيه بدهي‌ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارايي مؤسسه را به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برساند. هیأت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.

تبصره ۱: مجمع عمومي فوق‌العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي از سازمان‌هاي مردم نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين می‌گردد، واگذار نمايد.

تبصره ۲: تصفيه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره ۳: هیأت تصفيه از بين خود يك نفر را به‌عنوان مدير تصفيه انتخاب مي‌نمايد.

تبصره ۴- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت‌ها ارائه نمايد.

ماده ۴۱

چنانچه فعاليت‌هاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه‌هاي دولتي باشد، مؤسسه موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.

ماده ۴۲

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين‌نامه ذی‌ربط تأسیس و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

اين اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ 1/6/1394 مجمع عمومي مؤسس به تصويب رسيد.