حقوق و مزایای مسئولان را منتشر کنید.


🔖عنوان مطالبه:
حقوق و مزایای مسئولان را منتشر کنید.
🏷دستگاه یا مسئول موضوع مطالبه:
رئیس جمهور

📃متن مطالبه:
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم
با اهدا سلام و آرزوی توفیق روزافزون

باگذشت ۱۱ماه از سال۹۶، هنوز حکم ماده۲۹ قانون برنامه ششم درباره انتشار دريافتي هاي همه مسئولان از بيت المال اجرا نشده‌است.

شما در تیرماه۹۵، درپی افشای فیشهای‌نجومی فرمودید سامانه انتشار حقوق مسئولان تا یکماه دیگر راه‌اندازی میشود. اگر اجراي این‌ حكم را مشکل جلوه می‌دهند، با کمک مردم و روشهای جمعسپاری، اينكار به راحتی و سرعت قابل اجراست.

ازآنجاکه دولت تاپایان سال۹۶ فرصت دارد این حکم را اجرا کند و ممکن است با پایان این ضرب الاجل، ماده۲۹برنامه نيز به تدريج فراموش شود، تقاضامی‌کنیم فوري و قاطع دستور فرمایید حقوق، مزایا و پاداش همه مسئولان از وزرا تا مدیران شركتهاي دولتی و خصولتی در اينترنت منتشرشود.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌹با امضا و اشتراک گذاری این متن در تحقق این مطالبه ملی مشارکت کنید.🌹

🔸دیده بان شفافیت و عدالت🔸

برای امضای این مطالبه عمومی وارد ربات دیده بان در تلگرام  شوید.
امضای مطالبه