گفتگو با دکتر زاکانی در برنامه دست خط


قسمت اول:

 

قسمت دوم: