درباره سمن

  سند چشم انداز فعالیت ها و اقدامات درگاه الکترونیکی سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت   به منظور ایجاد و تأسیس رسانه تعاملی با هدف برقراری ارتباط دوسویه با جامعه، جهت تأمین برنامه اطلاع‌رسانی و آگاه‌ سازی عمومی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، سمن نسبت به تأسیس درگاه اختصاصی خود با […]

اساسنامه ساختار هیأت امناء فصل اول – کلیات و اهداف : ماده ۱ نام سازمان مردم نهاد مورد نظر هیات امناء، شبکه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” شبکه ” نامیده می شود . ماده ۲ نوع فعالیت سازمان: کلیه فعالیت های سازمان غیرسیاسی، […]