گفتگو

دکتر امیر محمد پرهام فردر برنامه “گفت‌وگوی اقتصادی” رادیو گفت‌وگو با تائید این مطلب که قاچاق یکی از مصادیق فساد است، گفت: البته این وجه از فساد بیشتر دیده می شود و ممکن است اثر اجتماعی آن نیز بیشتر از سایر جنبه های فساد باشد. برنامه “گفت‌وگوی اقتصادی” مبارزه با فساد اقتصادی؛ چرا و چگونه […]

 یک استاد دانشگاه با اشاره به فسادهای اقتصادی گسترده در کشور در چند سال اخیر گفت: «اگر اقتصاد دولتی در بستر سیاسی نامناسب باشد امکان بروز چنین مفسده هایی وجود دارد. مسئله اصلی فساد، انحصار منابع و فرصت ها و واگذاری تشخیص استفاده از این منابع و فرصت ها به افراد و گروههایی است که […]