مدیران پروازی را در خوزستان بکار نگیرید


پیش از این معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 129892/53853 خواستار عدم انتصاب مدیران پروازی و اولویت قراردادن نیروهای بومی شده بود. وزیر نفت نیز در بخشنامه جداگانه ای بر برکناری مدیران پروازی تاکید کرده بود که این بخشنامه ها تاکنون در حد بخشنامه مانده است.

خوزستان

متن این مطالبه به شرح ذیل است:

“باوجودي كه اكثر صنایع عظیم نفت و پتروشیمی كشور در استان خوزستان قراردارند، اكثر مدیران و اعضای هیئت مدیره این صنایع غیر بومی هستند که انتصاب این افراد مغایر مفاد بخشنامه شماره 129892/53853 مصوبه مورخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ ابلاغی معاون اول رئیس جمهور است.

ما امضا كنندگان اين نامه خواستار عزل مدیران خاطی از مصوبه هیئت دولت مبنی بر بومی گزینی و مدیران پروازی و عدم بکار گیری مدیران و اعضای هیئت مدیره پروازی و اولویت قرار دادن نیروهای توانمند بومی هستيم.”

سامانه هوشمند دیده بان شفافیت و عدالت به آدرس @DaadRobot در تلگرام برای ثبت مطالبات شهروندان و جمع آوری امضا برای هر مطالبه توسط خود شهروندان راه اندازی شده و دیده بان شفافیت و عدالت هر هفته مطالبه ای که بیشترین امضا برایش جمع شود را کتبا از مسئول مربوطه درخواست و نتیجه پیگیری خواهدکرد.

در صورت تمایل به امضای این مطالبه، در پیام رسان تلگرام به این نشانی مراجعه کنید:

https://t.me/didebanShafafiat/1754