اسامی و معیار انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه وزارت کار را شفاف کنید


متن این مطالبه به شرح ذیل است:

وزارت تعاون

از آنجا که تعداد زیادی شرکت اقتصادی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی قراردارند که تحت نظارت وزارت رفاه هیات مدیره برایشان انتخاب می شود، لطفا دستور فرمایید اسامی این افراد و معیار انتخاب آنها همراه با رزومه بر روی وب سایتی در درسترس عموم قرار گیرد.

سامانه هوشمند دیده بان شفافیت و عدالت به آدرس @DaadRobot در تلگرام برای ثبت مطالبات شهروندان و جمع آوری امضا برای هر مطالبه توسط خود شهروندان راه اندازی شده و دیده بان شفافیت و عدالت هر هفته مطالبه ای که بیشترین امضا برایش جمع شود را کتبا از مسئول مربوطه درخواست و نتیجه پیگیری خواهدکرد.

در صورت تمایل به امضای این مطالبه، در پیام رسان تلگرام به این نشانی مراجعه کنید:

https://t.me/didebanShafafiat/1749