در استان گوانگ‌دونگ ۳ خبرچین که گزارش افراد فاسد و شرور را داده بودند ۵۰۰ هزار یوان – چیزی حدود ۶۰۰ میلیون تومان ما- جایزه دریافت کردند.

در بسیاری از کشورها از این افراد برای شناسایی مفاسد اقتصادی استفاده و از آنان حمایت مالی و قانونی می‌کنند