منو

 هزینهعملکرد مالی دولت در دوره مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ نشان می‌دهد، ۸۸۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان درآمد، سهم ۷۰۳ هزار میلیارد تومانی هزینه جاری از کل اعتبارات، سهم ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری، کاهش بودجه عمرانی به نسبت بودجه جاری، درآمد ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی از نفت و فرآورده‌های نفتی از ارقام بودجه است.

 با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل دریافت از بانک مرکزی که بر مبنای ارقام خزانه‌داری کل کشور به ثبت رسیده است، می‌ توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در بازه زمانی مهر ماه ۹۲ تا شهریور ماه ۹۶ انجام داد.

در بخش درآمدها، دولت از مهر ماه ۹۲ تا شهریور ۹۶ (دولت یازدهم) ۳۲۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض کسب کرده است. همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۲۸۷ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان، سایر درآمدها ۱۳۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۲ هزار و ۹ میلیارد تومان بوده است.

مجموع درآمدهای دولت با احتساب درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمد تنخواه گردان، ۸۸۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان است.

سهم مالیات (مالیات و عوارض گمرکی) از کل درآمدهای دولت ۳۶٫۷ درصد، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲٫۵ درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی (درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی) ۱۴٫۹ درصد و سهم سایر درآمدها ۱۴٫۹۹ درصد محاسبه می‌شود.

درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان ۶ ماهه اول ۹۶ سال ۹۵ سال ۹۴ سال ۹۳ ۶ ماهه دوم ۹۲ جمع
مالیات ۴۳،۱۲۰ ۱۰۱،۴۷۰ ۷۹،۱۹۰ ۷۰،۹۷۰ ۲۹،۱۳۳ ۳۲۳،۸۸۳
سایر درآمدها ۱۳،۶۶۰ ۴۴،۵۲۰ ۳۳،۱۹۰ ۲۶،۷۹۰ ۱۴،۱۸۱ ۱۳۲،۳۴۱
درآمد نفت و فرآوردها‌ی نفتی ۴۴،۶۶۰ ۷۳،۸۸۰ ۶۷،۰۴۰ ۶۲،۹۲۰ ۳۸،۹۷۸ ۲۸۷،۴۷۸
درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (غیر از نفت و فرآورده‌ها) ۲۳۰ ۴۰۰ ۳۲۰ ۲۷۰ ۱۲۱ ۱،۳۴۱
درآمد واگذاری دارایی‌های مالی ۲۵،۳۳۰ ۶۲،۷۴۰ ۲۱،۹۸۰ ۱۷،۳۷۰ ۴،۵۸۹ ۱۳۲،۰۰۹
تنخواه گردان ۴،۴۷۰ ۰ ۹۸۰ ۰ ۰ ۵،۴۵۰
جمع کل درآمدها ۸۸۲،۵۰۲

  سهم از کل درآمدها

عنوان سهم از کل درآمدها
مالیات ۳۶٫۷
نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲٫۵
واگذاری دارایی‌های مالی ۱۴٫۹
سایر درآمدها ۱۴٫۹۹
واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای (به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی) ۰٫۱۵
تنخواه گردان ۰٫۶۱

 ارقام فوق نشان می‌دهد، دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم درآمدهای غیرنفتی را در بودجه‌های سالیانه افزایش دهد.

در بخش هزینه‌ها، حجم بودجه جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع ۷۰۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان از کل درآمدهای دولت در بازه زمانی مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ به بخش جاری اختصاص یافته است.

کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی ۱۲۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان بوده است. سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال ۹۲ تا شهریور ۹۶، ۷۹٫۶ درصد، سهم بخش عمرانی ۱۴٫۲ درصد و سهم بخش تملک دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقتصاد) ۶٫۰۱ درصد بوده است.

 هزینه‌کرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان

دوره هزینه‌های جاری پرداخت‌های عمرانی تملک دارایی‌های مالی سهم اعتبارات جاری از کل بودجه سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی  از کل بودجه
۶ ماهه اول ۹۶ ۱۱۱،۹۶۰ ۷،۸۲۰ ۷،۲۱۰ ۸۸٫۱ ۶٫۱ ۵٫۸
سال ۹۵ ۲۰۷،۰۲۰ ۴۲،۱۰۰ ۳۳،۸۹۰ ۷۳٫۱ ۱۴٫۸ ۱۱٫۹
سال ۹۴ ۱۷۲،۶۴۰ ۲۷،۲۰۰ ۲،۸۵۰ ۸۵٫۱ ۱۳٫۴ ۱٫۴
سال ۹۳ ۱۴۳،۸۳۰ ۲۹،۹۵۰ ۴،۵۴۰ ۸۰٫۶ ۱۶٫۸ ۲٫۵
۶ ماهه دوم ۹۲ ۶۸،۳۸۲ ۱۸،۴۲۱ ۴،۵۸۹ ۷۴٫۸ ۲۶٫۹ ۵٫۰۲
جمع ۷۰۳،۸۳۲ ۱۲۵،۴۹۱ ۵۳،۰۷۹ ۷۹٫۶ ۱۴٫۲ ۶٫۰۱

نسبت تحقق بودجه

در بخش تخصیص اعتبارات، در مجموع در سال‌های ۹۲ تا شهریور ماه ۹۶، نسبت تخصیص اعتبارات جاری به بودجه مصوب، ۹۵٫۷ درصد و نسبت تخصیص بودجه عمرانی ۵۳٫۴ درصد بوده است.

 میزان تخصیص اعتبارات/ ارقام به میلیارد تومان

دوره بودجه مصوب جاری اعتبار پرداختی به بخش جاری درصد تخصیص بودجه مصوب عمرانی اعتبار پرداختی به بخش عمرانی درصد تخصیص
۶ ماهه ۹۶ ۱۲۹،۳۴۰ ۱۰۷،۴۹۰ ۸۳٫۱ ۳۶،۳۷۰ ۷،۸۲۰ ۲۱٫۵
۹۵ ۲۱۳،۷۶۰ ۲۰۷،۰۲۰ ۹۶٫۸ ۵۷،۴۸۰ ۴۲،۱۰۰ ۷۳٫۲
۹۴ ۱۶۳،۰۲۲ ۱۷۰،۶۸۸ ۱۰۴٫۷ ۴۸،۳۸۵ ۲۷،۶۹۹ ۵۷٫۲
۹۳ ۱۴۸،۰۷۵ ۱۴۳،۸۳۱ ۹۷٫۱ ۴۳،۹۷۲ ۲۹،۹۵۰ ۶۸٫۱
۶ ماهه ۹۲ ۶۴،۰۴۵ ۶۸،۳۸۲ ۹۳٫۵ ۲۸،۲۲۱ ۱۸،۴۲۱ ۶۵٫۲
جمع ۷۱۸،۲۴۲ ۷۰۳،۸۳۲ ۹۷٫۹ ۲۱۴،۴۲۸ ۱۲۵،۴۹۱ ۵۸٫۲

 بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه زمانی مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ نشان می‌دهد، سهم بخش اعتبارات عمرانی از کل منابع بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. بخشی که باید به زیرساخت‌های مهم اقتصادی اختصاص می‌یافت و زمینه‌ساز توسعه  اقتصادی کشور بود.

دوره بودجه جاری بودجه عمرانی نسبت بودجه عمرانی به جاری
دولت یازدهم ۷۰۳،۸۳۲ ۱۲۵،۴۹۱ ۱۷٫۸
دولت دهم ۴۱۲،۸۴۱ ۹۱،۲۲۸ ۲۲٫۰۹
دولت نهم ۱۹۸،۲۵۸ ۶۳،۳۹۲ ۳۱٫۹

منبع: فارس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0