منو

نقدینگی به ۱۰۸۱ میلیارد تومان رسید

نقدینگی کشور در تیر ماه سال جاری معادل ۱۰۸۱۸.۸ هزار میلیارد ریال (هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد کرده است.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به تیرماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی کشور در تیر ماه سال جاری معادل ۱۰۸۱۸٫۸ هزار میلیارد ریال (هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۶٫۴ درصد رشد کرده است.

همچنین میزان پول در تیر ماه سال جاری ۱۳۹۴٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه ۹۴ معادل دو درصد رشد داشته است در همین حال میزان شبه پول در تیر ماه معادل ۹۴۲۴٫۳ هزار میلیارد ریال بوده که با ۷ درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است.

مجموع دارایی و بدهی سیستم بانکی در تیر ماه سال جاری ۲۴۵۲۳٫۱ هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰٫۳ درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی دارایی های خارجی سیستم بانکی در تیر ماه ۹۵ معادل ۵۶۷۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند سال ۹۴۲٫۵ درصد کاهش داشته است.

نگاهی به آمار های بانک مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی در تیر ماه ۱۹۶۵٫۸ هزارمیلیارد ریال بوده که این رقم ۱۳٫۱ درصد رشد داشته است . همچنین بر اساس آمار اعلامی بدهی بخش غیر دولتی ۷۸۴۲٫۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه ۹۴ با ۶٫۵ درصد رشد مواجه شده است.

وام ها و سپرده های بخش دولتی نیز در تیر ماه ۶۴۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲٫۱ درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی در تیرماه ۹۵ معادل ۳۲۴۵/۶ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه ۳٫۴ درصد کاهش داشته است.

** دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان دارایی وبدهی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری معادل ۵۰۲۳٫۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به تیر ماه ۹۵ معادل ۱٫۷ درصد رشد داشته است. همچنین میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در تیر ماه ۳۳۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴٫۹ درصد کاهش داشته است.

** دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که در اسفندماه سال ۹۴ به میزان ۲۳۰,۵ هزار میلیارد ریال بود با یک درصد رشد به ۲۳۲۹٫۳ هزار میلیارد ریال در تیرماه امسال افزایش یافته است. همچنین اسکناس و مسکوک نیز از ۸۵٫۱ هزار میلیارد ریال در دوره مورد بررسی به ۱۰۸٫۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که نشان دهنده رشد ۲۷٫۵ درصدی است.

این گزارش حاکی است،‌ میزان سپرده نزد بانک مرکزی در تیرماه امسال به ۱۱۶۵,۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۱۰۷۶٫۶ هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال ۹۴ به میزان ۸٫۲ درصد رشد نشان می دهد.

سپرده های دیداری در این دوره منفی ۱۰ درصد و سپرده های قانونی نیز ۹,۳ درصد رشد نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی نیز ۱۰٫۲ درصد افزایش یافته و به ۱۳۴۳٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در این بخش میزان بدهی دولت ۱۳۰۵٫۷ هزار میلیارد ریال و میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی نیز ۳۷٫۴ هزار میلیارد ریال است.

همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در تیرماه امسال نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۶,۵ درصد افزایش یافته و به ۷۸۴۲٫۸ هزار میلیارد ریال رسید. سایر دارایی ها رشد منفی ۱۲٫۴ درصدی داشته و در تیرماه امسال نسبت به اسفندماه ۹۴ به میزان ۴۹۲۲٫۲ هزار میلیارد ریال بود.

**بدهی بانک ها و موسسات غیراعتباری

سپرده های بخش غیردولتی در تیرماه امسال نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۷,۱ درصد بیشتر شده و از ۹۸۰۰٫۹ هزار میلیارد ریال به ۱۰۴۹۳٫۹ هزار میلیارد ریال رسید. بدهی های دیداری نیز ۷٫۵ درصد رشد کرد و سرمایه گذاری مدت دار ۷٫۳ درصد، قرض الحسنه ها ۰٫۷ درصد و در نهایت نیز سایر موارد ۱۰٫۲ درصد رشد یافته است.

میزان بدهی به بانک مرکزی ۷,۸ درصد افزایش و به ۹۰۹ هزار میلیارد ریال رسید و وام ها و سپرده های بخش دولتی ۳٫۳ درصد کاهش یافت. حساب سرمایه ۱۷٫۸ درصد رشد کرده و وام ها و سپرده های ارزی نیز منفی ۱٫۷ درصد در تیرماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد داشته است.

**دارایی های بانک های تجاری

نگاهی به آمارهای دارایی بانک های تجاری در تیرماه امسال نشان می دهد که میزان دارایی های خارجی این بانک ها ۴,۴ رشد کرده و به ۳۵۹٫۲ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین اسکناس و مسکوک نیز ۷۶٫۷ درصد رشد یافته و به ۵۰ هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده بانک های تجاری در تیرماه امسال نزد بانک مرکزی ۱,۵ درصد رشد یافته و ۱۹۷٫۶ هزار میلیارد ریال رسید؛ در عین حال میزان سپرده های دیداری ۳۹٫۷ درصد کاهش یافته و در بخش سپرده های قانونی ۷٫۷ درصد رشد اتفاق افتاد.

میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری در تیرماه ۹۵ به میزان ۳۴۵,۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲٫۶ درصد رشد نشان می دهد و سهم دولت از این میزان بدهی ۳۳۳٫۴ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسات دولتی نیز ۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال بود.

**بدهی های بانک های تجاری

در این بخش نیز سپرده های بخش غیردولتی ۱۸۵۵,۹ هزار میلیارد ریال شده که ۷٫۵ درصد رشد در تیرماه امسال نسبت به اسفند ۹۴ را نشان می دهد. سپرده های دیداری بخش غیردولتی ۶٫۴ درصد، سرمایه گذاری مدت ار ۸٫۲ درصد و قرض الحسنه ها نیز ۰٫۴ درصد رشد یافته است.

بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی ۲۹,۷ درصد افزایش یافته و از ۱۳۸٫۸ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۹۴ به ۱۸۰ هزار میلیاردریال در تیرماه سال جاری بالغ شده است.

میزان وام ها و سپرده های بخش دولتی منفی ۱,۲ درصد رشد داشته و ۱۲۹٫۸ هزار میلیارد ریال است و حساب سرمایه بانک های تجاری نیز ۵۱٫۹ درصد رشد نشان می دهد.
وام ها و سپرده های ارزی ۱۹۱,۷ هزار میلیارد ریال بوده و ۱٫۵ درصد کاهش یافته و در بخش سایر بدهی ها نیز ۳۷٫۹ درصد کاهش ثبت شده است.

**بانک های تخصصی

براساس جدول آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سپرده های بخش غیردولتی در بانک های تخصصی در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۶٫۹ درصد رشد به ۹۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که دارایی های خارجی بانک های تخصصی در تیرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با شش دهم درصد کاهش به ۵۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

براساس جدول آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی همچنین بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی با ۱۱٫۵ درصد رشد در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ به ۳۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

با این حال بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی با یک درصد افزایش در بازه زمانی فوق به ۵۷۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

**افزایش دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

براساس جدول آماری اعلام شده از سوی بانک مرکزی میزان دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۸ دهم درصد افزایش به رقم ۱۴۶۲,۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین سپرده بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مدت زمانی مشابه با ۱۰,۳ درصد رشد به ۸۸۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بخش دولتی به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۱۴,۵ درصد رشد به ۵۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

از سوی دیگر سپرده های بخش غیردولتی در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۷ درصد افزایش در مدت زمانی اعلام شده به ۷۵۶۹,۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در بازه زمانی تیر۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۲۰,۹ درصد افزایش به ۱۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0