منو

خبرگزاری فارس: مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد ‌عمومی

چکیده

بین رسانه ‏های مدرن، اینترنت به‌دلیل جاذبه ‏های متنوع، جایگاه ویژه ‏ای دارد. گسترش سریع فناوری ‏های ارتباطی در سراسر جهان این پرسش را مطرح می‏ کند که این رسانه‏ ها و واسطه ‏های ارتباطی چه تأثیری در مشارکت عمومی و تحولات اجتماعی و سیاسی جهان دارد. در این پژوهش اهمیت رسانه‏ های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، به‌طور کاربردی سنجیده می ‏شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ‏ها از نوع پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخۀ مطالعات میدانی و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه تهران را شامل می‏ شود که نمونه ‏گیری آن به روش طبقه‌بندی است و داده‏ ها به‎کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده‎اند و در نرم‌افزار لیزرل ۸/۵۴ تجزیه‎وتحلیل می‎شوند. نتایج پژوهش نشان می ‏دهد اثر رسانه‏ های اجتماعی آنلاین بر مشارکت مدنی و سیاسی و همچنین اثر این دو نوع مشارکت بر شفافیت و اعتماد عمومی معنادار است و تأیید می ‏شود.

نویسندگان:

عباس نرگسیان: استادیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسن هژبرافکن خلاری: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدرضا معینی کربکندی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره ۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴٫

مقاله را از اینجا دریافت کنید  مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد ‌عمومی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0