منو

ensan-300x230

در کشورهای آسیای جنوب غربی ضریب متغیرهای ثبات سیاسی و اثربخشی حکومت در معادلۀ پیش ‏بینی سطح توسعۀ انسانی معنادار‌ند.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص‏های شش‌گانۀ حکمرانی خوب بر شاخص توسعۀ انسانی می ‏پردازد. در پژوهش پیش رو شاخص توسعۀ انسانی (HDI)، متغیر وابسته؛ ابعاد حکمرانی خوب، متغیرهای مستقل و توسعۀ فناوری ارتباطات متغیر تعدیل‏ کننده در نظر گرفته شده است. رویکرد پژوهش حاضر اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده ‏های پانل و تحلیل رگرسیون GLS برای آزمون فرضیه‏ های پژوهش استفاده شده است. یافته ‏های تخمین مدل برای کشورهای با سرانۀ تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶۸۰۰ دلار در سال نشان می‏دهد ضریب متغیرهای کنترل فساد، ثبات سیاسی، اثربخشی حکومت، آزادی بیان و حق اظهارنظر و درصد کاربران اینترنت معنا‏دار است و می ‏توان برای تخمین توسعۀ انسانی از آنها استفاده کرد. همچنین معادلۀ پیش‏ بینی برای کشورهای با سرانۀ تولید ناخالص داخلی بیشتر از ۶۸۰۰ دلار در سال نشان می‏ دهد ضرایب متغیرهای اثربخشی حکومت، مقررات تنظیمی و درصد کاربران اینترنت در مدل معنادار‌‌‌‌ند. درنهایت‌ بر اساس یافته‎ها در کشورهای آسیای جنوب غربی ضریب متغیرهای ثبات سیاسی و اثربخشی حکومت در معادلۀ پیش ‏بینی سطح توسعۀ انسانی معنادار‌ند.

نویسندگان:

محسن امیدیان: کارشناس‎ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامرضا طالقانی: استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

 فرشته محمدی: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جمال فیروزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 حمیدرضا یعقوبی: کارشناس‎ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 حمزه خواستار: استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره ۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴٫

مقاله را از اینجا دریافت کنید تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعۀ انسانی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0